گفتگوی ویدئویی با بیاض پورممی در مورد آمادگی جسمانی بازیکنان