لیگ برتر ایران

هفته 18

1 : 1

04 بهمن, 1395, 02:45 PM

ورزشگاه تختی اهواز

0 : 0

04 بهمن, 1395, 02:45 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

1 : 0

04 بهمن, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

1 : 0

04 بهمن, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

1 : 0

04 بهمن, 1395, 04:45 PM

ورزشگاه آزادی

0 : 0

03 بهمن, 1395, 02:00 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

0 : 1

03 بهمن, 1395, 03:45 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

0 : 3

03 بهمن, 1395, 04:45 PM

ورزشگاه تختی اهواز

هفته 17

2 : 1

29 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

1 : 1

29 دی, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

2 : 1

29 دی, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه بنیان دیزل

0 : 0

29 دی, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه تختی تهران

0 : 3

29 دی, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه تختی اهواز

2 : 2

28 دی, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

1 : 0

28 دی, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه تختی قم

1 : 2

28 دی, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه آزادی

هفته 16

0 : 1

23 دی, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه تختی اهواز

1 : 1

23 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

2 : 1

22 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه تختی اهواز

1 : 0

21 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

1 : 1

21 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

0 : 0

21 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

1 : 0

21 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه آزادی

هفته 15

1 : 1

06 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

0 : 1

06 دی, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه تختی اهواز

3 : 3

05 دی, 1395, 02:15 PM

ورزشگاه اختصاصی تراکتور

1 : 1

05 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

0 : 2

05 دی, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

2 : 1

03 دی, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

3 : 0

03 دی, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه آزادی

1 : 0

03 دی, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه تختی اهواز

هفته 14

2 : 1

26 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه بنیان دیزل

1 : 0

26 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

1 : 2

26 آذر, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه اختصاصی تراکتور

3 : 0

26 آذر, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه تختی اهواز

1 : 0

26 آذر, 1395, 05:20 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

0 : 1

25 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

0 : 1

25 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

1 : 0

25 آذر, 1395, 04:20 PM

ورزشگاه آزادی

هفته 13

1 : 0

19 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

1 : 2

19 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه آزادی

4 : 1

19 آذر, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

0 : 1

19 آذر, 1395, 05:40 PM

ورزشگاه تختی اهواز

1 : 2

18 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

1 : 1

18 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

1 : 2

18 آذر, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

0 : 1

18 آذر, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه تختی اهواز

هفته 12

0 : 1

12 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

1 : 1

12 آذر, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه اختصاصی تراکتور

3 : 0

12 آذر, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

2 : 1

11 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه بنیان دیزل

0 : 2

11 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

0 : 2

11 آذر, 1395, 04:20 PM

ورزشگاه آزادی

4 : 2

11 آذر, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

هفته 11

1 : 0

05 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

2 : 1

05 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه اختصاصی تراکتور

0 : 3

05 آذر, 1395, 04:15 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

2 : 2

05 آذر, 1395, 04:30 PM

ورزشگاه آزادی

2 : 0

04 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

0 : 0

04 آذر, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

1 : 1

04 آذر, 1395, 04:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

0 : 0

04 آذر, 1395, 05:45 PM

ورزشگاه تختی اهواز

هفته 10

2 : 2

07 آبان, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

1 : 0

07 آبان, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه آزادی

2 : 0

07 آبان, 1395, 04:45 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

1 : 4

06 آبان, 1395, 02:34 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

0 : 2

06 آبان, 1395, 02:45 PM

ورزشگاه بنیان دیزل

1 : 1

06 آبان, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه تختی تهران

2 : 3

06 آبان, 1395, 04:45 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

1 : 1

06 آبان, 1395, 06:00 PM

ورزشگاه تختی اهواز